Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


obrázek

Školní řád


I. Úvodní ustanovení
Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Brno, Soukenická 8, 602 00 (dále jen mateřská škola), a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.
Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami (zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů).

Změny ve školním řádu reagují na novelu školského zákona 2016 a novelu č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/ 2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; na Vyhlášku č. 27/2016 Sb., O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; na článek 37 odst. 7, Nařízení (EU) 2016 / 679 (GDPR)

II. Přijímací řízení
Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá elektronickou podobou v souladu s rozhodnutím zřizovatele a bude oznámeno vyhláškou zřizovatele - v průběhu května daného roku. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka Mateřské školy Brno, Soukenická 8. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu nebo si ji samostatně vytisknou na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu.
Pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců, neplatí to pro děti v povinném předškolním roce. Při umístění do tříd je brán v úvahu zájem rodičů a především jsou zohledněny potřeby dětí.
Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Od září 2017 je poslední rok před nástupem do ZŠ POVINNÝ.

III. Evidence dítěte
Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče učitelce ve třídě Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno:
 • jméno a příjmení dítěte
 • rodné číslo, datum narození
 • státní občanství
 • místo narození a místo trvalého pobytu
 • jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte
 • místo jeho trvalého pobytu nebo bydliště
 • adresa pro doručování písemnosti
 • telefonické spojení
 • odklad školní docházky
 • pověření osob pro vyzvedávání dětí z MŠ - zvláštní arch pro POVĚŘENÍ
 • rozhodnutí soudu - pěstounská péče
Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu pediatr a to před nástupem dítěte do mateřské školy.
 • po skončení docházky do MŠ doplnění zahájení povinné školní docházky
Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při vedení dokumentace a při zpracování osobních údajů dětí, postupuje mateřská škola podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 101/2000 Sb.). Školy a školská zařízení jsou oprávněny poskytovat údaje ze školních matrik pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem ( §8 trestního řádu, § 47 odst. 1 a 2 zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

§ 34 Organizace předškolního vzdělávání
(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.
(2) Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
(3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
(4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
(5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.
(6) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
(7) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
(8) Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se nevztahují odstavce 2 až 4 a § 35 odst. 1. O přijetí do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a v ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy. Kritéria pro přijímání do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(9) Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e).
(10) V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

IV. Provoz mateřské školy
Provoz mateřské školy je od 7:00 - 16:30 hodin
Děti přicházejí do 8:00 hod.
Odchod po obědě od 12:30 - 13:00 hod.
Odpoledne od 15:00 - 16:30 hod.

V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a Policii ČR. Zákonným zástupcům ve smyslu § 2910 občanského zákoníka (dále jen OZ) může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy.

Rodiče omlouvají děti kdykoliv v průběhu celého dne - osobně nebo telefonicky.
Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy. Rodiče jsou povinni předat svoje dítě do mateřské školy zcela zdravé, bez příznaků nemoci, či nachlazení.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha...) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče.
Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
Rodič přivede dítě do třídy, předá je přítomné učitelce, upozorní na případné zvláštnosti. Všechny děti ve škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ i při akcích pořádaných školou.
Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou oznamovány na nástěnce v šatně dětí.
Doporučujeme rodičům sledovat KALENDÁŘ MĚSÍCE.

V. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu
Omezení nebo přerušení provozu školy v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí rodičům dítěte nejméně dva měsíce předem.

Vyhláška 14 /§ 3 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem
2a) v době omezení nebo přerušení provozu.
(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

VI. Zacházení s majetkem školy
Děti jsou pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

VII. Platby v mateřské škole
Úplata za předškolní vzdělávání
Platnost: od 1. 9. 2016

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 750,- Kč na měsíc a je splatná vždy k 15. dni v měsíci. Vzdělávání v posledním roce mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Z 561/2004 Sb., § 35, odst.1d
(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.
Neplatí pro děti v povinném roce předškolního vzdělávání

Další pokyny ke stravování
Přihlašování a odhlašování obědů se provádí telefonicky nebo osobně den předem do 11,00 hod. Platba obědů na měsíc je splatná vždy k 15. dni v měsíci a může být provedena převodem na účet školy nebo složenkou, dle pokynů ředitelky školní jídelny Pellicova. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutné dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky nebo osobně v mateřské škole. Neodhlášené obědy propadají.
Stravné a školné musí být uhrazeno do stanoveného termínu do 15. dne v měsíci.

VIII. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte
Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Dítě má právo:
 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • na volný čas, hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství
 • na zvláštní péči a výchovu v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ( pokud jsou vytvořeny podmínky k integraci - zajištění asistenta)
 • má právo na poskytování ochrany společnosti, na emočně kladné prostředí a projevování lásky.
Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy:
Učitelka přispívá svoji činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. Má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.

Pravomoci ředitele:
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte dle § 35 školského zákona jestliže:

(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
Nevztahuje se na děti v povinném roce předškolního vzdělávání.
(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.

Rodiče mají právo:
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovně-vzdělávacím činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy v dohodnutém termínu
Rodiče jsou povinni:
 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy u nových dětí dodržovat "Adaptační program"
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

IX. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání:
 • Učitelé MŠ vykonávají dohled nad bezpečností dětí od doby, kdy je převezmou od zákonného zástupce nebo pověřené osoby, po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ nebo s ním přímo souvisejících činností a při poskytování školských služeb ( převlékání v šatně, umývání před jídlem, pobyt na školní zahradě, vycházky, výlety, volné hry, klid na lůžku, školy v přírodě, zájmové kroužky) až po jejich předání rodičům nebo jimi pověřené osobě.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu venku mimo území MŠ připadá na jednu učitelku nejvýše 20dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí, pokud to charakter pobytu venku dovoluje např. pobyt na školní zahradě.
 • Při specifických činnostech např. přesuny dětí na exkurze, divadelní představení apod., sportovních činnostech nebo v prostoru náročném na bezpečnost, zajišťuje bezpečnost dětí další učitelka, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovním vztahu k MŠ.
 • Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí a zajištění předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění může zástupce školy tj. učitelka vyzvat rodiče, pokud má podezření, že dítě při ranním příchodu do MŠ nebo v průběhu dne, jeví známky onemocnění, aby nechali dítě vyšetřit lékařem s doporučením, že jeho návrat do MŠ by měl být umožněn, až se dítě uzdraví- /viz. z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví/.
 • Mateřská škola nemá možnosti a prostředky, aby dle §7, odst. 3 zákona č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zajistila oddělení dítěte, které vykazuje známky onemocnění, od ostatních dětí a zajistila mu dohled zletilé osoby.
Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
Při vzdělávání dětí dodržují učitelé pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
Týká se především:
 • přesunů dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
 • pobytů dětí v přírodě
 • rozdělávání ohně při různých akcích mateřské školy
 • sportovních činností a pohybových aktivit
 • pracovních a výtvarných činností
Ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • Důležitým prvkem ochrany je výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života. Nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku jsou seznamováni s danou problematikou. Jsou využívány nabídkové výchovné programy Policie ČR.
 • Prevence a ochrana - získávání a zapojování dětí do různých sportovních a pohybových aktivit, zdůraznění pozitiv zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují učitelky vztahy mezi dětmi s cílem řešit případné odchylky ve vztazích mezi dětmi v jejich počátcích a to ve spolupráci s rodiči, popř. PPP.
 • Za důležité pokládáme vytváření příznivého sociálního klimatu v celé MŠ - vztahy mezi dětmi, vztahy mezi dětmi a učitelkami, vztahy mezi učitelkami a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi zaměstnanci školy a zákonnými zástupci dětí.

PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývají z uzavřené pracovní smlouvy, zákoníku práce a dalších obecně závazných právních předpisů, kolektivní smlouvy a vnitřních předpisů
 • Zaměstnanec má právo na rovné zacházení, pokud jde o pracovní podmínky, odměňování, odbornou přípravu a funkční postup
 • Jestliže se zaměstnanec cítí poškozen v důsledku nerovného zacházení zaměstnavatelem, má právo se domáhat, aby bylo upuštěno od porušování práv nebo povinností vázaných na rovné zacházení.
 • Pokud byla ve značné míře snížena důstojnost zaměstnance nebo jeho vážnost na pracovišti a nebylo postačující zjednání nápravy podle odstavce 3. má právo domáhat se ochrany formou stížností u příslušného úřadu práce, případně náhrady nemajetkové újmy v penězích v občanskoprávním řízení u soudu.
 • Zaměstnanci mají právo na informace o projednávání ve smyslu § 18 zákoníku práce. Toto právo se týká zejména organizačních změn, rozhodování zaměstnavatele o počtu a struktuře zaměstnanců školy, základních otázek pracovních podmínek a jejich změn, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zaměstnanec má právo kdykoliv nahlédnout do evidence své pracovní doby, sdělit připomínky a žádat vysvětlení případných nesrovnalostí.
 • Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o němž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných zaměstnanců nebo žáků.
 • Zaměstnanec se nemůže předem vzdát práv, která mu vyplývají z pracovněprávního vztahu.
 • Zjistí-li zaměstnanec, že pokyn jeho nadřízeného je v rozporu s právními předpisy nebo, že by plněním mohla vzniknout škoda, je povinen upozornit na to nadřízeného zaměstnance
 • Zaměstnanec nesmí výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zneužívat na újmu zaměstnavatele.
PRAVIDLA SOUŽITÍ A VZÁJEMNÝCH DOBRÝCH VZTAHŮ

Důvěra.
Žádná nepříjemná překvapení, žádná náladovost a nevypočitatelnost. Férové jednání, plnění slibů, dochvilnost. Nenechat se jen tak vyvést z míry, řešit věci s přehledem, s humorem. Dát druhým najevo, že totéž očekáváme od nich.

Pravdivost.
Chovat se pravdivě, být v souladu sám se sebou, mluvit pravdu a nepřetvařovat se. Dopřát to stejné také druhým a chovat se vůči ním s taktem a porozuměním.

Aktivně naslouchat.
Naslouchat očima, ušima, srdcem. Říkat takové věci, které stojí za to, aby jim druzí naslouchali.

Neshazovat.
Neprosazovat se na úkor druhých. Nebavit se na účet někoho jiného, nezneužívat moci a síly, neuchylovat se k násilí. Snažit se porozumět, ne odsuzovat a zesměšňovat.

Osobní maximum.
Vydat ze sebe to nejlepší. Nesrovnávat se s druhým, ale hodnotit sebe sama vzhledem k takovým kritériím jako jsou iniciativa, pružnost, vytrvalost, spolupráce, smysl pro humor.

Motto:
„Člověk poznává, že harmonie je víc než výhra, že spolupráce je hodnotnější formou vzájemných vztahů než soupeření. Učí se naslouchat druhým, snaží se od druhých učit a umožňuje jim, aby se učili od něj.“

(David C. Mc. Clelland)


X. Organizace dne v MŠ
07:00 - 12:30:
volné i řízené hry dětí, skupinová a individuální činnost, pohybové aktivity, svačina, postupná příprava dle tříd, na pobyt venku, pobyt venku - aktivity na školní zahradě, vycházka do okolí MŠ, postupná příprava na oběd, oběd
12:30 - 15:00:
odchod dětí po obědě domů, příprava na odpočinek, poslech pohádek, odpočinek, děti které nespí, klidná hra a příprava na školu - grafomotorika, pracovní listy, logopedie
15:00 - 16:30:
rozcházení dětí domů, volné hry dětí, pobyt na školní zahradě

Harmonogram vydávání stravy:
07:00 - 08:15
ovoce
08:45 - 09:00
dopolední svačina
11:45 - 12:15
oběd
14:45 - 15:00
odpolední svačina

Děti mají celý den k dispozici vodu s citrónem nebo s pomerančem, bylinkový čaj. Před ranní svačinou děti mají k dispozici ovoce, které připravuje bříško na správné trávení svačiny.obrázek2

Vnitřní řád mateřské školy