Informujeme rodiče


Důležité informace k 01.09.2020 27.8.2020

Od 01.09.2020 - 03.09.2020 bude MŠ otevřena od 7:00 do 8:30 pro příchod dětí do mateřské školy.
Rodiče dětí, kteří již mateřskou školu navštěvovali budou děti předávat paní školnici u vstupu do mš.
Nové děti doprovází do šatny mateřské školy pouze jeden rodič, který se zdrží nezbytně nutnou dobu 3-5 min.
V šatně budou přítomni max. 3 rodiče se třemi dětmi.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE BUDE 03.09.2020 OD 15:30, kde Vám budou zodpovězeny všechny vaše dotazy.
Děkujeme za pochopení
Ředitelství MŠ
Pasování školáků 17.6.2020

27.srpna od 15.00hod proběhne na zahradě MŠ pasování školáků a společné rozloučení.
Všichni jste srdečně zváni  Špekáčky s sebou, pití zajistíme.DODATEČNÁ ÚPRAVA VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ( Od 01.06.2020 - 30.6.2020 ) 26.5.2020

Příchod dětí do MŠ od 7:00 - 8:00. Po osmé hodině bude MŠ uzavřena.

Upravený provoz MŠ od 7:00 do 15:30!

Pro rodiče dětí, co jdou po obědě: rodič zazvoní u vstupu do školky (na zahradě) a počká na dítě. (Pedagog dítě doprovodí až ven). Po odchodu posledních rodičů, kteří si dítě vyzvednou po obědě se branka zahrady MŠ uzavírá.

Děti po spaní budou předávány rodičům u branky, která bude zavřená a otevře se pro každé dítě zvlášť. (Dítě bude mít pytlík s věcmi s sebou)

Žádáme o dodržování 2m rozestupů.

Důležitá informace ke znovuotevření MŠ 13.5.2020

Mateřská škola Soukenická znovu otevře dne 1.6.2020. Pro více informací volejte na MŠ v úředních hodinách každé pondělí od 8:00-12:00. 
Vláda dnes odsouhlasila, že do konce června ošetřovné ZŮSTÁVÁ ve výši 80% - je však zapotřebí uvést důvody, které budou na čestném prohlášení.Důležité upozornění 20.4.2020

ŽÁDÁME RODIČE O RYCHLOU ODPOVĚĎ!
Žádáme rodiče o vyjádření zájmu o nástupu dítěte do mateřské školy od 1.6. 2020.
Je nutné počítat se zvýšenými hygienickými opatřeními, která doposud nejsou přesně stanovena. Z našeho pohledu je to celodenní nošení roušky, dezinfekce, snížené počty dětí, spaní, jídlo, společná šatna.
Je nutné také přihlédnout k faktu, že v den nástupu dítěte do MŠ musí být zrušeno využívání OČR.

Kontaktujte nás buď na messenger (můj nebo Ivanky) nebo zavolejte na telefonní číslo školky dnes do 12hod.Drazí rodiče... 30.3.2020

DRAZÍ RODIČE,

Každý den, jak se probudím, myslím na Vás a ty Vaše – Naše ZLATÍČKA. Jak to zvládáte? Co celý den děláte? Jestli jste v pohodě? Pokud nebudete v pohodě Vy, nebudou ani ti vaši miláčci. Je mi po nich smutno. Přeji Vám hodně, hodně zdraví. Dávejte na sebe a své děti pozor. Opatrujte sebe i celou Vaši rodinu. Babičku, dědečka, protože pro děti je babička s dědečkem velice důležitá, nejen pro jejich životní moudrost, zkušenost, ale i celý nadhled na život. Přeji hodně, hodně zdraví, ať se všichni ve zdraví sejdeme. Vaše ředitelka Dana Vojtková

Pozastavení placení školného 26.3.2020

S okamžitou platností pozastavuji placení školného dle prohlášení prvního náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka ve věci prominutí úplaty až do odvolání.
Ředitelka školyProdloužení ošetřovného 19.3.2020

Ošetřovné ve výši 60% z vyměřovacího základu mohou zaměstnanci, kteří zůstávají doma se svými dětmi do třinácti let, pobírat po celou dobu stávající pandemie nemoci COVID-19.Zápis do ZŠ 18.3.2020

Zápis do ZŠ bude v letošním roce probíhat v daném termínu BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ, žádost lze podat elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky.Nařízení č. 5/2020 Rady města Brna, o přijetí krizového opatření 17.3.2020

Statutární město Brno
Rada města Brna
Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel.: 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz

Nařízení č. 5/2020,
o přijetí krizového opatření

Rada města Brna se usnesla na své R8/069. schůzi konané dne 16.3.2020 vydat dle ustanovení § 22 odst.1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 69/2020 ze dne 12. 3. 2020, tj. vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky a v návaznosti na ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Na území statutárního města Brna se po dobu vyhlášení nouzového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů zakazuje s účinností od 16.3.2020:

a) osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání všech zřizovatelů ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi,

b) osobní přítomnost dětí v dětských skupinách zřízených podle zákona č. 247/2014Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi.


Článek 2

Toto nařízení se nevztahuje na školy a školská zařízení určená hejtmanem Jihomoravského kraje v souladu s usnesením vlády České republiky č. 219 ze dne 15.3.2020, jako zařízení, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení

Článek 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 16.3.2020.

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna
 
 

 
Ředitelka MŠ bude kdykoliv k dispozici při jakýchkoliv dotazech na svém soukromém mobilním telefonu, který rodiče zjistí od paní učitelky
Mgr. Ivany Urbánkové. Děkujeme.
Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Motto: "Hrajeme si od jara do zimy, hrajeme si a kamaradíme s přírodou."

Historie MŠ Soukenická sahá od roku 1948. Nachází se v centru města a v blízkosti dopravního uzlu hlavního nádraží, avšak zároveň v klidném prostředí s překrásnou zahradou. Škola rodinného typu s osobnostně orientovanou výchovou, tzv. prožitkové učení.

Škola nabízí logopedickou péči, předcházení specifickým vývojovým poruchám učení, rehabilitaci grafomotoriky, individuální integraci, péči o déti s OŠD. Program na optimalizaci poznávacích funkcí pro předškoláky a další pravidelné i nepravidelné aktivity zaměřené nejen na obsah, ale také na pohodové a přátelské klima v MŠ.

Děti se účastní práce v četných kroužcích.


Adaptační programVstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše škola pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program.

Adaptační program
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Adaptační plán má dvě fáze.
    1/ základní
    2/ doplňkovou


Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto:

1. týden
    1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1 hod.
    do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hod. - možnost s rodiči

2. týden
    dopolední docházka - možnost s rodiči:
    odchod před obědem - 11:00 hod.
    odchod po obědě - 12:00 hod.


Začíná-li školní rok v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů.

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 14. hodině. To platí jen pokud se nejedná o děti "čtyřhodinové".
Děti tzv. čtyřhodinové: Nástup v 07:30 – 11:30 hod (s obědem 08:00-12:00 hod)
Není možné nastupovat dříve, jelikož není možné zkracovat dětem pobyt venku.Tuto dobu je nutné dodržovat!
Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.


Povinně zveřejňované informace GDPR