Zápis do mateřské školy


Zápis do MŠ bude v letošním roce probíhat v termínu 4. a 5. května 2020 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I RODIČŮ. Na brance ke vstupu do areálu školy, je umístěna SCHRÁNKA, DO KTERÉ VHAZUJTE PŘIHLÁŠKY. PROSÍME RODIČE O DŮSLEDNÉ PŘEKONTROLOVÁNÍ DOKUMENTU, HLAVNĚ PODPISY!

Důležité dokumenty: Povinné doložení očkování:
Stačí čestné prohlášení o očkování (viz. dokumenty výše) + prostá kopie očkovacího průkazu. Doklad o zdravotním stavu dítěte nebude vyžadován.

Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí:
Postačuje formou čestného prohlášení zákonných zástupců (viz. dokumenty výše).

Prilášky a další informace:
Vydávání přihlášek probíhá elektronicky registrací na portálu zapisdoms.brno.cz v období 1. - 30. dubna 2020.Podrobněji:

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19.

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobní podání: viz informace výše.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:
 • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří četným prohlášení rodiče (viz příloha).
 • Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor v příloze), a doloží kopii očkovacího průkazu.
  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

Další informace

Školská poradenská zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Informujeme rodiče


Drazí rodiče... 30.3.2020

DRAZÍ RODIČE,

Každý den, jak se probudím, myslím na Vás a ty Vaše – Naše ZLATÍČKA. Jak to zvládáte? Co celý den děláte? Jestli jste v pohodě? Pokud nebudete v pohodě Vy, nebudou ani ti vaši miláčci. Je mi po nich smutno. Přeji Vám hodně, hodně zdraví. Dávejte na sebe a své děti pozor. Opatrujte sebe i celou Vaši rodinu. Babičku, dědečka, protože pro děti je babička s dědečkem velice důležitá, nejen pro jejich životní moudrost, zkušenost, ale i celý nadhled na život. Přeji hodně, hodně zdraví, ať se všichni ve zdraví sejdeme. Vaše ředitelka Dana Vojtková

Pozastavení placení školného 26.3.2020

S okamžitou platností pozastavuji placení školného dle prohlášení prvního náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka ve věci prominutí úplaty až do odvolání.
Ředitelka školyProdloužení ošetřovného 19.3.2020

Ošetřovné ve výši 60% z vyměřovacího základu mohou zaměstnanci, kteří zůstávají doma se svými dětmi do třinácti let, pobírat po celou dobu stávající pandemie nemoci COVID-19.Zápis do ZŠ 18.3.2020

Zápis do ZŠ bude v letošním roce probíhat v daném termínu BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ, žádost lze podat elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky.Nařízení č. 5/2020 Rady města Brna, o přijetí krizového opatření 17.3.2020

Statutární město Brno
Rada města Brna
Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel.: 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz

Nařízení č. 5/2020,
o přijetí krizového opatření

Rada města Brna se usnesla na své R8/069. schůzi konané dne 16.3.2020 vydat dle ustanovení § 22 odst.1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 69/2020 ze dne 12. 3. 2020, tj. vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky a v návaznosti na ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Na území statutárního města Brna se po dobu vyhlášení nouzového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů zakazuje s účinností od 16.3.2020:

a) osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání všech zřizovatelů ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi,

b) osobní přítomnost dětí v dětských skupinách zřízených podle zákona č. 247/2014Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi.


Článek 2

Toto nařízení se nevztahuje na školy a školská zařízení určená hejtmanem Jihomoravského kraje v souladu s usnesením vlády České republiky č. 219 ze dne 15.3.2020, jako zařízení, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení

Článek 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 16.3.2020.

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna
 
 

 
Ředitelka MŠ bude kdykoliv k dispozici při jakýchkoliv dotazech na svém soukromém mobilním telefonu, který rodiče zjistí od paní učitelky
Mgr. Ivany Urbánkové. Děkujeme.
Uzavření mateřské školy 13.3.2020

MŠ Soukenická se od 16.3.2020 uzavírá do odvolání. Naléhavé případy můžete řešit telefonicky v úřední dny po, st v dopoledních hodinách. Aktuálně Vás budeme informovat na fb a webu školy. V případě nutnosti mě můžete informovat v SZ na messenger (Ivana Urbánková) dle potřeby. Když to bude nutné, předám Vám osobní kontakt na pí.ředitelku.Projekt MAP II 12.3.2020

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Nově je v projektu podle podmínek výzvy OP VVV podpořena spolupráce základních a mateřských škol se základními uměleckými školami, která dosud probíhala izolovaně, nejčastěji na základě blízkosti škol v jedné lokalitě. V průběhu projektu bude také podpořen rozvoj spolupráce mezi ZUŠ různých zřizovatelů na území města.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který je výstupem minulého projektu, dále zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Na školách v rámci projektu probíhají konkrétní aktivity na podporu rozvoje výše uvedených oblastí, např. projektové dny, kroužky, společné aktivity se subjekty podporujícími vzdělávání – knihovny, aj.

Pedagogičtí pracovníci zapojených škol v projektu mohou využívat praktické workshopy v podporovaných oblastech, po celou dobu realizace projektu probíhá sdílení zkušeností mezi školami a vzájemné návštěvy pedagogů ve výuce s cílem výměny zkušeností a profesního rozvoje pedagogů.

Realizace projektu MAP je významná také z hlediska plánovaných investic ve školách, kdy zřizovatelé mohou získat finanční prostředky z evropských fondů pouze na investiční projekty, které jsou zařazeny v dokumentu MAP.

Projekt podporuje pokračování vytvořených partnerství v minulém projektu, další rozvoj spolupráce mezi školami a aktéry ve vzdělávání a konkrétní aktivity pro školy. Součástí projektu je také množství informačních aktivit ke vzdělávání pro rodiče a širokou veřejnost.

Uzavření mateřské školy 3.2.2020

Vzhledem k epidemii chřipky a velké nemocnosti dětí i pedagogického sboru po domluvě se zřizovatelem a krajskou hygienou se naše mateřská škola od středy 5.2.2020 do 9.2.2020 zavírá. Děkujeme za pochopení. Ředitství MŠStávka pedagogických pracovníků 5.11.2019

Informujeme rodiče, že Mateřská škola Soukenická se NEÚČASTNÍ stávky pedagogických pracovníků ve středu 6. 11.Schůzka s novými rodiči! 26.6.2019

Schůzka s novými rodiči se bude konat ve středu 26.6.2019 v 14:30, prosím bez dětí, hezký den Mgr. Dana VojtkováMateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Motto: "Hrajeme si od jara do zimy, hrajeme si a kamaradíme s přírodou."

Historie MŠ Soukenická sahá od roku 1948. Nachází se v centru města a v blízkosti dopravního uzlu hlavního nádraží, avšak zároveň v klidném prostředí s překrásnou zahradou. Škola rodinného typu s osobnostně orientovanou výchovou, tzv. prožitkové učení.

Škola nabízí logopedickou péči, předcházení specifickým vývojovým poruchám učení, rehabilitaci grafomotoriky, individuální integraci, péči o déti s OŠD. Program na optimalizaci poznávacích funkcí pro předškoláky a další pravidelné i nepravidelné aktivity zaměřené nejen na obsah, ale také na pohodové a přátelské klima v MŠ.

Děti se účastní práce v četných kroužcích.


Adaptační programVstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše škola pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program.

Adaptační program
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Adaptační plán má dvě fáze.
    1/ základní
    2/ doplňkovou


Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto:

1. týden
    1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1 hod.
    do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hod. - možnost s rodiči

2. týden
    dopolední docházka - možnost s rodiči:
    odchod před obědem - 11:00 hod.
    odchod po obědě - 12:00 hod.


Začíná-li školní rok v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů.

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 14. hodině. To platí jen pokud se nejedná o děti "čtyřhodinové".
Děti tzv. čtyřhodinové: Nástup v 07:30 – 11:30 hod (s obědem 08:00-12:00 hod)
Není možné nastupovat dříve, jelikož není možné zkracovat dětem pobyt venku.Tuto dobu je nutné dodržovat!
Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.


Povinně zveřejňované informace GDPR