Kontakt


Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO
Soukenická 561/8
602 00 Brno

IČ: 708 89 562
Nejsme plátci DPH.

Telefon:530 310 418
E-mail:info@mssoukenicka.cz
ID datové schránky:dw8kn59

Úřední hodiny: (na adrese školy)
Ředitelka školy je k dispozici v pracovní dny
v době 10:00 - 13:00 hod., nebo po domluvě
kdykoliv v průběhu dne.
Bankovní spojení:
č.účtu:35-4737730217/0100
variabilní symbol: 12021
konstantní symbol: 0308
specifický symbol: R.Č. dárce nebo bez

Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2/264, 601 69 Brno, IČ: 449 92 785Cesta k nám:
 • tramvají číslo 8 (druhá zastávka směr Starý Lískovec za hlavním nádražím)
 • tramvaje čislo 12,13,4 zastávka Nové Sady
 • autobusy čislo 60,84,44 zastávka Rondo
 • pomalou chůzí z hlavního nádraži cca. 5 min.Personál


Mgr. Dana Vojtková
ředitelka školy (jmenována 1.1. 2016)
Hana Vysloužilová
hlavní a provozní účetní
Marie Holubářová
mzdová učetní
Hana Jedličková
pomocnice – kuchyň, školnice
Bc. Pavla Bednářová
učitelka
Mgr. Ivana Urbánková
učitelka
Svitlana Gavrysh
učitelka, uklízečka, údržbář, topič
Bc. Patricie Lara Vojáčková
učitelka, asistentkaPřipomínky


Vážení rodiče, přesto, že se snažíme udělat vše pro spokojenost Vašich dětí i Váši, může se stát, že nám budete chtít sdělit své připomínky a podněty. Neváhejte tak učinit, a to na adrese pripominky@mssoukenicka.cz. Vaše aktivita nezůstane bez odezvy a pokusíme se Vám vyhovět a odpovědět na Vaše otázky.
Jestliže nechcete využít možnost písemného kontaktu, je možné se obrátit osobně na některého z pedagogických pracovníků naší školky nebo paní ředitelku.

O vyřízení stížnosti, dotazu, připomínky či námětu Vás bude informovat ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník v zákonné lhůtě (zpravidla do 30 dnů) na Vámi uvedený e-mail nebo osobně.

Povinně zveřejňované informace - dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 1. Název
  Mateřská škola Brno, Soukenická 8, příspěvková organizace

 2. Důvod a způsob založení
  Příspěvková organizace vznikla dne 1.1.2001 dle zřizovací listiny, kterou vydalo Statutární město Brno - Městská část Brno - střed dne 8.11.2000 na základě usnesení č. 316.10. zastupitelstva městské části Brno - střed. Úplné znění zřizovací listiny vydané Statutárním městem Brnem ,Městsou částí Brno - střed, platné k 18.4.2001 bylo schváleno usnesením č. 319.09. zastupitelstva městské části Brno - střed.

 3. Organizační struktura
  Jednotlivé funkce zaměstnanců jsou uvedeny výše v části Personál.
  Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech.

 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa: Soukenická 561/8, Staré Brno, 602 00 Brno
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Soukenická 561/8, Staré Brno, 602 00 Brno
  3. Úřední hodiny: Po - Pá: 10:00 - 13:00 hod. nebo dle domluvy
  4. Telefonní čísla: 530 310 418
  5. Čísla faxu: --
  6. Adresa internetové stránky: www.mssoukenicka.cz
  7. Adresa e-podatelny: podatelna@mssoukenicka.cz
  8. ID datové schránky: dw8kn59
  9. Další elektronické adresy: --

 5. Případné platby můžete poukázat
  35-4737730217/0100


 6. 708 89 562

 7. DIČ
  Škola není plátcem DPH.

 8. Dokumenty
  1. Seznam hlavních dokumentů: Ke stažení zde (zřizovací listiny, účetní závěrky, rozvahy, ...)
  2. Rozpočet, Rozpočtový výhled, Rozpočtová opatření: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát. Aktuální i starší rozpočty jsou k dispozici k nahlédnutí na adrese školy.

 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně, nebo na emailu školy: podatelna@mssoukenicka.cz. Povinným subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace, je ředitel školy.

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Příjem žádostí a dalších podání lze podávat ústně do protokolu nebo písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Soukenická 561/8, Staré Brno, 602 00 Brno, nebo na emailu školy: podatelna@mssoukenicka.cz.

 11. Opravné prostředky
  Odvolání
  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. V dalším postupu je povinný subjekt vázán rozhodnutím nadřízeného orgánu v případě, že došlo ke zrušení rozhodnutí nadřízeným orgánem.

  Nadřízeným orgánem je zřizovatel školy, tj. Statutární město Brno, Městská část Brno – střed.

  Stížnost
  Žadatel může podat stížnost v případě, kdy:
  • nesouhlasí s vyřízením žádosti sdělením odkazu na zveřejněnou informaci,
  • mu po uplynutí lhůty 15 dnů, příp. řádně prodloužené lhůty pro poskytnutí informací, nebyla poskytnuta informace ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  • nesouhlasí s výší úhrady sdělené dle ust. § 17 odst. 3 informačního zákona požadované v souvislosti s poskytováním informací.

  Jakým způsobem se stížnost podává?
  Stížnost lze podat písemně nebo ústně. V případě ústně podané stížnosti, kterou nelze vyřídit hned, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu.

  Jaká je lhůta pro podání stížnosti?
  Stížnost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
  • sdělení, kterým je poskytnut odkaz na zveřejněnou informaci,
  • sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti osloveného povinného subjektu,
  • oznámení výše úhrady dle ust. § 17 odst. 3 informačního zákona.
  Případně ve lhůtě 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

  Musí povinný subjekt předložit stížnost nadřízenému orgánu?
  V případě, že povinný subjekt žádosti sám zcela vyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti do 7 dnů ode dne, kdy mu byla doručena stížnost, nemusí stížnost předkládat nadřízenému orgánu.
  V opačném případě je povinen stížnost předložit nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost doručena.

  Postup nadřízeného orgánu
  Nadřízený orgán přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:
  • postup povinného subjektu potvrdí,
  • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil,
  • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nelze uplatnit vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti).

  V případě stížnosti proti oznámené výši úhrady přezkoumá nadřízený orgán postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:
  • výši úhrady nebo odměny potvrdí,
  • výši úhrady nebo odměny sníží (nelze uplatnit vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti),
  • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

  Nadřízený orgán rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla předložena.

 12. Formuláře
  Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  Portál veřejné správy

 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější předpisy:
   zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  2. Vydané právní předpisy: --

 15. Úhrady za poskytování informací
  Ředitel školy je v souvislosti s poskytováním informací oprávněný žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Ředitel školy může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Úhrada je příjmem školy.
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: ke stažení zde
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: --

 16. Licenční smlouvy
  žádné

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
  2018
  2017
  2016

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a dalších osob
Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Iva Kuckirová (Sedláčková), advokátní kancelář KKLEGAL, s e-mailovou adresou advokat@kklegal.cz,
telefon 606 789 717. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.

Dokumenty:

Ochrana osobních údajů školní jídelny:
Školní jídelna Brno, Pellicova 4, příspěvková organizace
 • za ochranu osobních údajů odpovídá ředitelka školní jídelny
 • nápomocnou osobou ředitelky při práci s osobními údaji je pověřenec na ochranu osobních údajů
 • pověřenec je přímo podřízen ředitelce školní jídelny
 • pověřenci nejsou udíleny žádné pokyny týkající se plnění jeho úkolů podle nařízení, pro plnění svých úkolů nesmí být propuštěn ani nijak postihován za nezávislý způsob výkonu povinností
 • pověřenec nenese osobní odpovědnost za nedodržování GDPR, právní soulad v oblasti ochrany dat je odpovědností ředitelky školní jídelny. Ředitelka školní jídelny pro svoji odpovědnost není vázaná radou nebo stanoviskem pověřence při ochraně osobních údajů
 • Ředitelka školní jídelny: Šándorová Marie
 • Více informací a kontakt na pověřence naleznete zde: www.sjpellicova.cz

Povinně zveřejňované informace GDPR