Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


obrázek

Ceník / Poplatky


Výpočet úplaty za předškolní vzdělávání za rok 2020/2021

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních investičních nákladů mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.

Počet dětí I. - VIII. 2019
40
Počet dětí IX. - XII. 2019
40
Průměrný počet dětí v roce 2019 (8xP1+4xP2)/12
40

Skutečné náklady MŠ celkem (rok 2019 hlavní činnost)
3 465 098,00 Kč
náklady hrazené ze státního rozpočtu (tzn. mzdové a s nimi související náklady, učební pomůcky aj.) a finanční prostředky z EU
- 2 740 950,00 Kč
náklady na školní stravování (úplata za stravování je hrazena samostatně)
- 0,00 Kč
peněžně nekryté odpisy dl. majetku snížené výsledkově (SÚ649 nebo SÚ672-majetek pořízený z dotace EU)
- 0,00 Kč
čerpání fondu odměn, čerpání darů, FKSP - Úřad práce
- 36 988,00 Kč
případné zájmové kroužky a akce dětí (škola v přírodě), které jsou hrazeny z jiných zdrojů (např. od rodičů, účelové dotace, aj.)
- 0,00 Kč

Neinvestiční náklady použité pro výpočet úplaty za rok 2019
687 160,00 Kč
neinvestiční náklady/měsíc
57 263,33 Kč
neinvestiční náklady/měsíc/1 dítě
1 431,58 Kč
50% neinvestičních nákladů/měsíc/1 dítě = maximální výše školného
715,79 Kč

Výše měsíční úplaty stanovená MŠ na školní rok 2020/2021
715,00 Kč

Tuto částku je třeba uhradit vždy do 15. dne v měsíci na účet MŠ 35-4737730217/0100 pod přiděleným V.S. žáka.

Ředitel stanoví měsíční výši úplaty na školní rok a zveřejní ji na příslušném místě ve škole v termínu do 30. června předcházejicí školního roku. Zvláštnosti a vyjímky, týkající se úplaty za předškolní vzdělávání je nutné mít popsány v interní normě školy.

Stravné:

Cena stravy: dítě 3 - 6 let
33,- Kč / den
Cena stravy: dítě 7 - 10 let
36,- Kč / den

Stravné dětí v MŠ je nutné uhradit do každého 25. dne předchozího měsíce na účet školní jídelny Pellicova 10634621/0100 pod přiděleným V.S. žáka. Strava bude vydávána pouze těm dětem, jejichž rodiče prokazatelně uhradili předepsanou finanční částku za stravné na následující měsíc.
Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci strávníkům, kteří definitivně končí školní docházku. U strávníků, kteří pokračují v docházce se přeplatek automaticky převádí do příštího školního roku.