Výchova a vzdělávání

 • logopedie
 • předcházení SPVU (specifické vývojové poruchy učení)
 • péče o děti s odkladem školní docházky
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – rámcové cíle

Hlavní cíle předškolního vzdělávání jsou:
 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
Oblasti předškolního vzdělávání - Barevné kamínky

Vzdělávací oblasti jsou oblasti rozvoje dítěte a jeho kompetencí. Tyto oblasti jsou vzájemně provázány, vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. Čím úplnější a dokonalejší je propojení všech oblastí vzdělávání a zároveň i podmínek, za kterých probíhá, tím je vzdělávání účinnější a hodnotnější. Formální dělení a strukturování celku, pro jeho popis nezbytné, není z tohoto důvodu jednoduché: obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání se v RVPPV, stejně jako v životě, prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje, dílčí cíle i dosahované kompetence dítěte na sebe navazují a vzájemně se doplňují, na některých místech pak i částečně překrývají. V rámci různých oblastí se tak přirozeně mohou, i když zpravidla v jiných souvislostech, opakovat.

Pro snadné zapamatování, hravou formu a přehlednost mohou reprezentovat tyto oblasti kamínky pěti barev:

I. MODRÝ KAMÍNEK - DÍTĚ A JEHO TĚLO
MODRÁ barva: barva nebe, vzduchu, vody
Oblast: BIOLOGICKÁ

Specifické vzdělávací cíle:
 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, pohyblivosti, dýchání apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů
Záměr vzdělávacího úsilí:
 • Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační schopnosti.

II. ŽLUTÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
ŽLUTÁ barva: barva slunce, slunce ovlivňuje naši psychiku
Oblast: PSYCHOLOGICKÁ

Specifické vzdělávací cíle:
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod do konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně – logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)
 • rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
Záměr vzdělávacího úsilí:
 • Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, Stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.

III. ČERVENÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A TEN DRUHÝ
ČERVENÁ barva: barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství
Oblast: INTERPERSONÁLNÍ

Specifické vzdělávací cíle:
 • rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
Záměr vzdělávacího úsilí:
 • Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

IV. BÍLÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A SPOLEČNOST
BÍLÁ barva: barva slavností a slavnostního oblečení
Oblast: SOCIÁLNĚ KULTURNÍ

Specifické vzdělávací cíle:
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických) produktivních i receptivních
 • vytvoření základů estetického vztahu k světu, k životu, ke kultuře a umění
Záměr vzdělávacího úsilí:
 • Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se ne utváření společenské pohody.

V. ZELENÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A SVĚT
ZELENÁ barva: barva přírody, stromů, trávy, ekologie
Oblast: ENVIRONMENTÁLNÍ

Specifické vzdělávací cíle:
 • vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
 • osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám
 • rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
 • osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
Záměr vzdělávacího úsilí:
 • Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Povinně zveřejňované informace GDPR