Ceník


Úplata za předškolní vzděláváni pro školní rok 2017/2018750,- Kč / měsíčně
Cena stravy: dítě 3 - 6 let33,- Kč / den
Cena stravy: dítě 7 - 10 let36,- Kč / den
Tuto částku je třeba uhradit vždy do 15. dne v měsíci na účet MŠ.
Režim dne7:00-8.30
 • příchod
 • zdravíme se, vítáme se s úsměvem
 • vybíráme hračky dle svého zájmu
 • spontánně si hrajeme
 • v 8.00 rozdělení do tříd
 • společně, ve skupině, individuálně modelujeme, kreslíme, lepíme, vystřihujeme, skládáme, ....
 • provádíme logopedická a grafomotorická cvičení
 • uklízíme hračky a pomůcky
 • v ranním kruhu společně přivítáme nový den, přejeme oslavencům, sdělujeme si pocity, zážitky, ...
 • cvičíme, hrajeme pohybové hry
8:30
 • svačina - dodržujeme hygienická pravidla, máme možnost výběru velikosti porce, celý den dodržujeme pitný režim
 • hrajeme hry s různým zaměřením (smyslové, didaktické), hledáme poučení v knihách, posloucháme hudbu, příběhy, přednášíme, vyprávíme, zpíváme, zařazujeme tvořivou dramatiku
 • chodíme na zahradu
 • účastníme se divadelních a kulturních představení,chodíme plavat
 • dáváme co největší možnost spontánního pohybu a her na školní zahradě a hřišti
12:00
 • obědváme - mám možnost výběru velikosti porce
 • před odpočinkem posloucháme pohádku, zpíváme, posloucháme hudbu, relaxujeme
 • přejeme si příjemný odpočinek, máme u sebe plyšového mazlíčka
 • odpočíváme
 • věnujeme se klidným činnostem, abychom nebudili odpočívající kamarády
 • u předškoláků se snažíme maximálně podpořit rozvoj všech funkcí, které se podílejí na procesu učení
 • vstáváme ,cvičíme na lehátku
12:30
 • odchod dětí po obědě
14:30 – 16.30
 • svačíme
 • kroužky, částečně řízené činnosti, logopedie, předcházení poruchám učení,hrajeme si a vybíráme činnosti do rozchodu dle svého zájmuOmlouvání dětí


VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Podle novely Školského zákona (č. 561/2004 Sb.) platí pro pětileté a starší děti povinné předškolní vzdělávání a od 1. 9. 2017 k němu příslušné nové povinnosti zákonných zástupců dětí (dále jen "rodičů"):
 • Vzdělávání dítěte má formu povinné školní docházky.
 • Dítě musí být v MŠ přítomno nejpozději od 8:45 a nepřetržitě další 4 hodiny. Rodič je povinen zajistit, aby dítě k předškolnímu vzdělávání přišlo včas.
 • Nepřítomnost dítěte je rodič povinen písemně omluvit. Tato povinnost neplatí v době prázdnin.
 • V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti na vzdělávání nebo při pozdních omluvách má škola oznamovací povinnost pro orgány sociální péče.
 • Povinnost omlouvání platí i pro rodiče dětí mladších 5 let, a to při nepřítomnosti trvající více než 14 dní.
PODMÍNKY UVOLŇOVÁNÍ DÍTĚTE ZE VZDĚLÁVÁNÍ
 • Nemoc
  • omlouvání nejpozději po prvním dnu nepřítomnosti
  • uvedení důvodu nepřítomnosti
  • následně nahlásit nástup dítěte do vzdělávání
  • absenci omlouvá učitelka.

 • Uvolnění v průběhu dne
  • nahlásit nejméně jeden den předem
  • absenci omlouvá učitelka.

 • Předem známá absence v trvání do 5 dnů
  • nahlášení důvodu nepřítomnosti a datum nástupu
  • absenci omlouvá učitelka.

 • Předem známá absence v trvání více než 5 dnů
  • písemná žádost o uvolnění ředitelce školy - na adresu info@mssoukenicka.cz
  • uvedení důvodů nepřítomnosti a datum nástupu
  • absenci omlouvá ředitelka školy.

 • Absence v případě dětí mladších než 5 let
  • písemně omluvit absenci delší než 14 dnů
  • absenci omlouvá učitelka.
Školní řád


vypracovaný dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhl. č. 14/25 Sb. o předškolním vzdělávání. Cílem předškolního vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti.


Povinně zveřejňované informace GDPR