Ceník / Poplatky


Úplata za předškolní vzděláváni pro školní rok 2018/2019750,- Kč / měsíčně
Tuto částku je třeba uhradit vždy do 15. dne v měsíci na účet MŠ 35-4737730217/0100 pod přiděleným V.S. žáka.

Stravné:
Cena stravy: dítě 3 - 6 let33,- Kč / den
Cena stravy: dítě 7 - 10 let36,- Kč / den
Stravné dětí v MŠ je nutné uhradit do každého 25. dne předchozího měsíce na účet školní jídelny Pellicova 10634621/0100 pod přiděleným V.S. žáka. Strava bude vydávána pouze těm dětem, jejichž rodiče prokazatelně uhradili předepsanou finanční částku za stravné na následující měsíc.
Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci strávníkům, kteří definitivně končí školní docházku. U strávníků, kteří pokračují v docházce se přeplatek automaticky převádí do příštího školního roku.Režim dne7:00-8.30
 • příchod
 • zdravíme se, vítáme se s úsměvem
 • vybíráme hračky dle svého zájmu
 • spontánně si hrajeme
 • v 8.00 rozdělení do tříd
 • společně, ve skupině, individuálně modelujeme, kreslíme, lepíme, vystřihujeme, skládáme, ....
 • provádíme logopedická a grafomotorická cvičení
 • uklízíme hračky a pomůcky
 • v ranním kruhu společně přivítáme nový den, přejeme oslavencům, sdělujeme si pocity, zážitky, ...
 • cvičíme, hrajeme pohybové hry
8:30
 • svačina - dodržujeme hygienická pravidla, máme možnost výběru velikosti porce, celý den dodržujeme pitný režim
 • hrajeme hry s různým zaměřením (smyslové, didaktické), hledáme poučení v knihách, posloucháme hudbu, příběhy, přednášíme, vyprávíme, zpíváme, zařazujeme tvořivou dramatiku
 • chodíme na zahradu
 • účastníme se divadelních a kulturních představení,chodíme plavat
 • dáváme co největší možnost spontánního pohybu a her na školní zahradě a hřišti
12:00
 • obědváme - mám možnost výběru velikosti porce
 • před odpočinkem posloucháme pohádku, zpíváme, posloucháme hudbu, relaxujeme
 • přejeme si příjemný odpočinek, máme u sebe plyšového mazlíčka
 • odpočíváme
 • věnujeme se klidným činnostem, abychom nebudili odpočívající kamarády
 • u předškoláků se snažíme maximálně podpořit rozvoj všech funkcí, které se podílejí na procesu učení
 • vstáváme ,cvičíme na lehátku
12:30
 • odchod dětí po obědě
14:30 – 16.30
 • svačíme
 • kroužky, částečně řízené činnosti, logopedie, předcházení poruchám učení,hrajeme si a vybíráme činnosti do rozchodu dle svého zájmuOmlouvání dětí


VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Podle novely Školského zákona (č. 561/2004 Sb.) platí pro pětileté a starší děti povinné předškolní vzdělávání a od 1. 9. 2017 k němu příslušné nové povinnosti zákonných zástupců dětí (dále jen "rodičů"):
 • Vzdělávání dítěte má formu povinné školní docházky.
 • Dítě musí být v MŠ přítomno nejpozději od 8:45 a nepřetržitě další 4 hodiny. Rodič je povinen zajistit, aby dítě k předškolnímu vzdělávání přišlo včas.
 • Nepřítomnost dítěte je rodič povinen písemně omluvit. Tato povinnost neplatí v době prázdnin.
 • V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti na vzdělávání nebo při pozdních omluvách má škola oznamovací povinnost pro orgány sociální péče.
 • Povinnost omlouvání platí i pro rodiče dětí mladších 5 let, a to při nepřítomnosti trvající více než 14 dní.
PODMÍNKY UVOLŇOVÁNÍ DÍTĚTE ZE VZDĚLÁVÁNÍ
 • Nemoc
  • omlouvání nejpozději po prvním dnu nepřítomnosti
  • uvedení důvodu nepřítomnosti
  • následně nahlásit nástup dítěte do vzdělávání
  • absenci omlouvá učitelka.

 • Uvolnění v průběhu dne
  • nahlásit nejméně jeden den předem
  • absenci omlouvá učitelka.

 • Předem známá absence v trvání do 5 dnů
  • nahlášení důvodu nepřítomnosti a datum nástupu
  • absenci omlouvá učitelka.

 • Předem známá absence v trvání více než 5 dnů
  • písemná žádost o uvolnění ředitelce školy - na adresu info@mssoukenicka.cz
  • uvedení důvodů nepřítomnosti a datum nástupu
  • absenci omlouvá ředitelka školy.

 • Absence v případě dětí mladších než 5 let
  • písemně omluvit absenci delší než 14 dnů
  • absenci omlouvá učitelka.
Školní řád


vypracovaný dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhl. č. 14/25 Sb. o předškolním vzdělávání. Cílem předškolního vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti.


Povinně zveřejňované informace GDPR